ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL

Er mwyn sicrhau bod y cwricwlwm yn addas i bob disgybl mae’r ysgol yn darparu ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol trwy gynhaliaeth yn y dosbarth a/neu eu tynnu allan ar gyfer grwp bach neu waith unigol.

Mae’r adran o dan arweiniad y Cydlynydd Addysg Ychwanegol, yn gyfrifol am sicrhau fod yr ysgol yn dilyn anghenion Cod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig Cymru Ebrill 2002.

Nodir problemau’r disgyblion trwy adroddiadau manwl o’r ysgol flaenorol, cysylltu â phennaeth yr ysgol gynradd a’r rhieni a thrwy gynllun pontio. Ceir cefnogaeth athrawes sy’n cydlynu rhwng y cynradd a’r uwchradd.

Ym mis Medi, mae pob disgybl ym Mlwyddyn 7 yn cael cyfres o brofion sydd yn pennu lefel darllen, rhifedd a’u deallusrwydd. Mae gan yr ysgol ystafell bwrpasol a chyfarpar addas i ddysgu disgyblion mewn grwpiau bach ac i roi sylw i unigolion.

Yn yr un modd mae disgyblion galluog iawn yn cael eu hadnabod a’u hymestyn. Mae yna gyd-gysylltu arbennig o dda rhwng yr asiantaethau allanol fel y Seicolegydd Addysgol, y Gwasanaethau Cymdeithasol a.y.y.b.


CANOLFAN Y PORTH

Mae yna ganolfan ar gyfer dysgwyr gydag anghenion dysgu dwys yn cynnwys ystafelloedd dysgu, ystafell dawel, ystafell amlsynhwyrol, ystafelloedd newid.


DISGYBLION AG ANABLEDDAU

Bwriad yr ysgol yw gwneud ein gorau glas i sicrhau mynediad i Ysgol y Preseli i blant sy’n dioddef o unrhyw anableddau – corfforol, feddyliol neu anabledd dysgu. Credwn yn gryf mewn mynediad cyfartal i’r cwricwlwm yn ogystal â chyfle cyfartal i ddisgyblion ag anableddau corfforol a meddyliol yn ogystal ag anableddau dysgu. Er mwyn gwireddu hyn byddwn yn trafod gyda rhieni’r disgyblion a’r Awdurdod Addysg i benderfynu pa fath o raglen ddysgu sydd orau i bob plentyn yn unigol. Caiff llwyddiant y rhaglen a ddarperir ei fonitro yn flynyddol gan addasu’r rhaglen fel bo angen. Gwneir hyn drwy drafod â’r rhieni yn y Cyfarfod Adolygu Blynyddol.

Mae Deddf Gwahaniaethu ar sail anabledd yn gwneud hi’n orfodol i ysgolion baratoi Cynllun Cydraddoldeb Anabledd sy’n cynnwys y camau mae’r ysgol yn bwriadu eu cymryd i hyrwyddo cydraddoldeb anabledd a chynllun gweithredu cysylltiedig ar gyfer y tair blynedd o Ebrill 2010 tan Fawrth 2013.