CHWECHED DOSBARTH

Bydd pob disgybl yn astudio ar gyfer Bagloriaeth Cymru sydd yn seiliedigar y Dystysgrif Her Sgiliau, a chaiff ei graddio, a Chymwysterau Ategol. Bydd ffocws y Dystysgrif Her Sgiliau ar y sgiliau hanfodol a’r sgiliau cyflogadwyedd h.y. Llythrennedd, Rhifedd, Llythrennedd Digidol, Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau, Creadigedd ac Arloesi, Cynllunio a Threfnu ac Effeithiolrwydd Personol.

Mi fydd y cymhwyster yn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar bobl ifanc yn eu bywydau yn y dyfodol a chaiff y sgiliau hyn eu meithrin a’u hasesu drwy Broject Unigol a thair Her.

Ym Mlwyddyn 12 bydd mwyafrif y disgyblion yn astudio tri phwnc ar lefel UG ac yn parhau i astudio y pynciau hyn i Lefel A2. Gall disgyblion ail sefyll pynciau TGAU er mwyn gwella graddau. Rhaid i ddisgyblion sy’n dymuno astudio 2 neu ragor o gyrsiau Safon Uwch lwyddo mewn o leiaf 4 pwnc TGAU gyda graddau A* - C.


CANOLFAN TALMYNYDD
Rydym yn hynod o falch o’r adnoddau 6ed dosbarth newydd sbon sydd ar gael ar gyfer disgyblion Bl.12 a 13 sef;

  • Ystafell astudio gyda chyfleusterau T.G.Ch.

  • Ystafell ar gyfer cyflwyniadau gydag adnoddau rhyngweithiol.

  • Ardal i gymdeithasu gyda golygfeydd hyfryd o fynyddoedd y Preseli.

7A Talmynydd.jpg