IAITH YR YSGOL

Nod yr ysgol yw sicrhau bod ein disgyblion yn rhugl yn y ddwy iaith – Cymraeg a Saesneg – ar lafar ac yn ysgrifenedig. Er mwyn cyrraedd y nod hwn dysgir pob pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg. Ers mis Medi 2005 rydym yn cynnig Mathemateg a Gwyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg a thrwy gyfrwng y Saesneg. Byddwn yn trafod yn ofalus gyda chi pa gyfrwng iaith fydd fwyaf addas i’ch plentyn.

Disgwylir i’r disgyblion siarad ac ysgrifennu trwy gyfrwng y Gymraeg ym mhob pwnc oni bai eu bod yn astudio Mathemateg a Gwyddoniaeth trwy gyfrwng y Saesneg.

Cymraeg yw iaith weinyddol yr ysgol o ran cyhoeddiadau mewnol, gwybodaeth fewnol, gwasanaethau ysgol ac ati. Hefyd cynhelir gweithgareddau allgyrsiol drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ogystal, disgwylir i ddisgyblion i siarad Cymraeg â’i gilydd tu allan i’r dosbarth. Gwneir hyn er mwyn sicrhau bod bob plentyn yn rhugl ar lafar yn y Gymraeg erbyn iddynt adael yr ysgol.

Bydd pob gohebiaeth allanol a dderbyniwch oddi wrth yr ysgol yn y ddwy iaith – y Gymraeg a’r Saesneg. Danfonir adroddiadau ar ddisgyblion i rieni trwy gyfrwng y Gymraeg oni fydd y rhieni yn gwneud cais i’w derbyn trwy gyfrwng y Saesneg. Disgwylir i rieni sy’n danfon eu plant i Ysgol y Preseli fod yn frwd i’w plant gael eu dysgu yn y Gymraeg. Mae agwedd bositif tuag at ddwyieithrwydd yn hanfodol bwysig.

 

CYMORTH IAITH

Er mwyn gwneud y broses o symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol ddwyieithog yn haws sefydlwyd trefniadaeth arbennig.

  • Bydd y disgyblion sy’n bwriadu dod i’r ysgol ddwyieithog ond sydd ag angen cymorth i loywi iaith arnynt yn dod i’r Uned Iaith ar gampws yr ysgol am gyfnodau penodedig o ail hanner Tymor y Pasg ymlaen.

  • Bydd un o’r athrawesau a fu’n gyfrifol am gynnydd ieithyddol y plant yn yr Uned Iaith yn symud gyda nhw i’r ysgol uwchradd ac yn rhoi cymorth iaith yn y gwersi lle dysgir pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg.

  • Bydd pob athro sy’n dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn cydweithio’n agos â’r Adran Gymraeg. Bydd hyn yn sicrhau bod y sgiliau iaith a ddysgir yn y Gymraeg hefyd yn cael eu cadarnhau mewn pynciau eraill. Dyma ddull o ddatblygu sgiliau ieithyddol disgyblion sydd wedi’i arbrofi’n llwyddiannus yn yr ysgol.