POLISI DERBYN PLANT

  • Penderfynir uchafswm y disgyblion sydd i’w derbyn gan y rhif mynediad. Yr Awdurdod Addysg Lleol sy’n pennu’r rhif mynediad, mewn ymgynghoriad â’r Bwrdd Llywodraethol.

  • Derbynnir disgybl ar ddechrau Tymor yr Hydref os yw ef/hi yn 11 oed ar neu cyn 31ain o Awst.

  • Rhoddir yr hawl i rai disgyblion o dan 11 oed i drosglwyddo os, yn ôl asesiad proffesiynol, dangosant allu anghyffredin, dawn ieithyddol arbennig a datblygiad ffisegol, emosiynol a chymdeithasol am eu hoedran na fydd yn creu anfantais iddynt mewn ysgol uwchradd.

  • Derbynnir unrhyw ddisgybl sy’n byw tu mewn i dalgylch yr ysgol os yw’n awyddus i dderbyn addysg ddwyieithog a chanddo/chanddi y gallu ieithyddol i astudio pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

  • Os digwydd rhif y darpar ddisgyblion fod yn uwch na’r rhif derbyn a osodir gan yr Awdurdod Addysg Lleol, yna ystyrir y ceisiadau trwy ddefnyddio’r canllawiau canlynol:

a) rhif y disgyblion all gael eu derbyn i’r ysgol;

b) yr ardal a wasanaethir yn arferol gan yr ysgol;

c) a oes brawd neu chwaer gan y darpar ddisgybl yn yr ysgol;

d) rhesymau meddygol neu gymdeithasol yn perthyn i’r disgybl.

  • Mae gan rieni yr hawl i apelio os nad yw ei plentyn wedi cael cynnig lle yn yr ysgol o’u dewis. Ceir manylion o’r drefn i’w dilyn yng Nghanllawiau’r Sir ar Gyfer Apêl. Gellir derbyn copi o’r ddogfen hon drwy gysylltu â’r Swyddfa Addysg, Adran Addysg, Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro. Ffon 01437 764551.

 

Trefniadau i gwrdd â Rhieni’r Disgyblion sydd yn dod i mewn i’r ysgol.

  • Cynhelir noson agored ym mis Tachwedd. Os bydd darpar rhieni yn methu bod yn bresennol bydd croeso iddynt ffonio’r ysgol a threfnu amser cyfleus i gyfarfod â’r Pennaeth. Gwahoddir disgyblion i’r ysgol am ddiwrnod yn ystod Tymor y Nadolig a diwrnod yn ystod Tymor y Pasg (Diwrnodau Pontio).

  • Bydd cyfle i’r holl ddisgyblion newydd ddod i’r ysgol am wythnos yn ystod ail hanner tymor yr haf pan drefnir gwahanol weithgareddau ar eu cyfer (Cwrs Croeso).