PRESENOLDEB

Ystyrir bod presenoldeb rheolaidd yn bwysig iawn yn Ysgol Y Preseli. Hebddo, ofer byddai ein holl ymdrechion i ddarparu addysg o safon uchel; os nad yw disgybl yn bresennol yn yr ysgol ni all ddysgu na chyrraedd ei wir botensial. Am y rhesymau yma, rydym yn annog rhieni i beidio â threfnu gwyliau yn ystod tymor yr ysgol. Ein nod yw cael y graddau presenoldeb uchaf posib ar gyfer ein disgyblion. Ceir rhesymau cyfiawn a dilys ar adegau wrth gwrs, pan na all disgybl fynychu’r ysgol, ond mae gennym systemau yn eu lle i fonitro ac ymchwilio i absenoldebau ar draws yr ysgol. Mae’r polisi presenoldeb yn amlinellu ein hymarfer a’n trefniadau er mwyn cynnal lefel uchel o bresenoldeb.

 

Os yw eich plentyn yn absennol, ffoniwch 01239 831009 os gwelwch yn dda.

 

Disgwyliwn i rieni:

  • Annog eu plant i fynychu’r ysgol yn rheolaidd.

  • Sicrhau eu bod yn cysylltu â’r ysgol pan fo’u plentyn yn/wedi methu mynychu’r ysgol.

  • Sicrhau bod eu plentyn yn cyrraedd yr ysgol ar amser ac wedi paratoi’n addas ar gyfer y dydd.

  • Cysylltu â’r ysgol pan gyfyd unrhyw broblem a allai gadw eu plentyn o’r ysgol.

 

Disgwyliwn y canlynol gan ein disgyblion:

  • Y byddant yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd.

  • Y byddant yn cyrraedd ar amser ac wedi paratoi yn addas ar gyfer y dydd.

  • Y byddant yn hysbysu aelod o’r staff o unrhyw broblem a all eu rhwystro rhag mynychu’r ysgol.

Ein targed ysgol ar gyfer y flwyddyn academaidd hon yw 95.5%

2136FB6B2B5EBB886B1CC6AC7AE7020B.png