DATGANIAD YSGOLION IACH

LLES YN YSGOL Y PRESELI

Mae pob disgybl yn yr ysgol yn dilyn rhaglen addysg bersonol a chymdeithasol sy’n cynnig addysg iechyd, addysg ryw ac addysg yrfaol. Yn ogystal, darperir cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith a menter. Mae’r rhaglenni astudio yn ateb gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae Ysgol y Preseli eisoes wedi llwyddo i ennill Marc Gyrfa Cymru. Mae’r ysgol yn cynnal gwasanaethau fesul blwyddyn neu fesul cyfnod allweddol ac yn hyrwyddo datblygiad ysbrydol bob plentyn mewn modd gofalus a sensitif. Cynhelir Munud i Feddwl gan y dosbarthiadau hynny nad ydynt yn mynychu gwasanaeth ffurfiol. Cyfranna hyn at ethos ysbrydol a moesol yr ysgol.


BWYTA’N IACH YN YSGOL Y PRESELI

Mae’r ysgol yn falch o’r Wobr Cam 5 Ysgolion Iach sydd eisoes wedi ei hennill. Yn hyn o beth, mae’r ysgol yn hyrwyddo iechyd da, ymddygiad cadarnhaol a chyflawniad llawn ar draws holl agweddau o fywyd yr ysgol. Mae modd i’r dysgwyr, staff ac ymwelwyr gael dŵr yfed ffres unrhyw bryd yn ystod y diwrnod ysgol. Darperir amrywiaeth o byrbrydau iachus yn y Ffreutur yn ystod egwyl a chinio. Mae gegin yr ysgol yn darparu bwyd twym iachus bob dydd. Mae modd i ddisgyblion brynu brecwast yn gynnar yn y bore sy’n cynnwys grawnfwyd, ffrwythau ac ati. Mae’r diodydd sydd ar gael yn cynnwys sudd, llaeth neu ddŵr. Hyrwyddir bwyta iach yn gyson. Anogir y disgyblion hynny sydd yn dod â phecyn bwyd i’r ysgol i fwyta’n iachus hefyd. Trafodir materion sy’n ymwneud â’r ddarpariaeth bwyd yn gyson gan Gyngor yr Ysgol. Darperir man allanol dan do o’r enw ‘ Y Pantri’ fel dewis arall i ddisgyblion ar gyfer egwyl a chinio.